El quechua es una familia de lenguas originaria de los Andes, idioma que se habla en Bolivia, Perú y Ecuador principalmente. Los nombres quechuas suelen representar un adjetivo o referirse a flores, animales u otros elementos de la naturaleza. Nombrar a un bebé con un término quechua significa rescatar y revalorar a los ancestros, una práctica que debería empezar a utilizarse no sólo en zonas rurales sino también en áreas urbanas.

Nombres en Quechua

Entre los nombres en quechua para hombres encontramos a:
• Achiq
• Ackonqhawaq
• Akapana
• Amaru
• Amaruqhispe
• Amarutupaq
• Amaruyupanki
• Anka
• Ankuwillka
• Anqasmayu
• Anqaspuma
• Antawaylla
• Antay
• Anti
• Antininan
• Anyaypuma
• Apu
• Apuk’achi
• Apumayta
• Apuqatiqill
• Apurimaq
• Apuyuraq
• Astu
• Astuwaraka
• Atauchi
• Ataw
• Ataw’anka
• Atawallpa
• Atiq
• Atoqwaman
• Atuq
• Awki
• Awkipuma
• Awkitupaq
• Awkiyupanki
• Awqa
• Ayar
• Ch’uya
• Chawar
• Chawpi
• Chikan
• Chuki
• Chukilla
• Chukiwaman
• Chukiwillka
• Chun
• Chunni
• Chusku
• Chuya
• Hakan
• Hakanpuma
• Hatuntupaq
• Huksunk’u
• Illapha
• Illapuma
• Illateqsi
• Illatiksi
• Illayuq
• Inka
• Inkaurqu
• Inti
• Inti’illapha
• Intiawki
• Intichurin
• Intiwaman
• Iskay
• Iskaywari
• K’achi
• K’aywa
• K’inti
• K’uyuchi
• K’uyukusi
• K’uyuq
• Karwamayu
• Kashayawri
• Kichwasamin
• Killinchu
• Kinti
• Kumya
• Kunaq
• Kuntur
• Kunturchawa
• Kunturi
• Kunturkanki
• Kunturpuma
• Kunturumi
• Kunturwari
• Kusi
• Kusiñawi
• Kusipuma
• Kusirimachi
• Kusiwallpa
• Kusiwaman
• Kusiyupanki
• Kuyuchiq
• Libiak
• Llaksa
• Llanqi
• Llashapuma
• Llipiak
• Llipipiq
• Lliwyaq
• Lluqi
• Lluqiyupanki
• Mallki
• Mallqu
• Manko
• Manku
• Mayta
• Maytaqhapaq
• Maywa
• Mullu
• Ninan
• Ninankuyuchi
• Ninaqolla
• Ninawari
• Ninawillka
• Ñawpaq
• Ñawpari
• Ñawqi
• Ollantay
• Pachakutek
• Pachakutiq
• Panti
• Pariwana
• Pawq’ar
• Pawq’artupaq
• Phawaq
• Pichiw
• Pikichaki
• Pillku
• Pillkumayu
• Piwi
• Puma
• Pumakana
• Pumalluqi
• Pumaqhawa
• Pumasunk’u
• Pumawari
• Pumawillka
• Pumayawri
• Puriq
• Pusaq
• Pushaq
• Q’uñi
• Q’uñiraya
• Qatiqil
• Qatuilla
• Qaylla
• Qhapaq
• Qhapaqwari
• Qhapaqyupanki
• Qhaqya
• Qhari
• Qhawachi
• Qhawana
• Qhawaq
• Qhispi
• Qhispiyupanki
• Qulla
• Qullana
• Qullaqhapaq
• Qullatupaq
• Qullqi
• Qullqiyuq
• Qullqui
• Quri
• Quriñawi
• Quripuma
• Quriwaman
• Rawraq
• Raymi
• Rimachi
• Rimaq
• Rumi
• Rumimaki
• Rumiñawi
• Rumisunk’u
• Runak’utu
• Runtu
• Ruphay
• Sach’a
• Samin
• Sapan
• Sapay
• Sayani
• Sayarumi
• Sayri
• Sayritupaq
• Shañu
• Shullka
• Sinchi
• Sinchipuma
• Sinchiroka
• Suhay
• Suksu
• Sullkawaman
• Sumainka
• Sumaq
• Sunk’u
• Sunk’uyuq
• Suri
• T’it’u
• T’it’uatawchi
• Takiri
• Takiriq
• Tawa
• Tawaqhapaq
• Tinkupuma
• Tupakusi
• Tupaq
• Tupaqamaru
• Tupaqhapaq
• Tupaqyupanki
• Uchu
• Ukumari
• Unay
• Urqu
• Urquqolla
• Usqu
• Usquwillka
• Usuy
• Uturunqu
• Wallpa
• Wallpaya
• Waman
• Wamanachachi
• Wamanchawa
• Wamanchuri
• Wamanpuma
• Wamanqhapaq
• Wamantupaq
• Wamanwarank’a
• Wamanyana
• Wamanyuraq
• Wamay
• Wanka
• Wanqar
• Waqralla
• Wari
• Wariruna
• Warit’it’u
• Waskar
• Waskhar
• Wawal
• Wayasamin
• Wayaw
• Wayna
• Waynaqhapaq
• Waynarimaq
• Waynay
• Wayra
• Waywa
• Willaq
• Willka
• Willkawaman
• Wiraqocha
• Wiraqucha
• Wisa
• Yaku
• Yanamayu
• Yawar
• Yawarpuma
• Yawarwaqaq
• Yawri
• Yupanki
• Yuraq

Nombres en Quechua

Entre los nombres en quechua para mujeres encontramos a:
• Achik
• Achikilla
• Achikyak
• Achiyaku
• Aklla
• Akllasisa
• Akllasqa
• Akllasumaq
• Alliqora
• Alliyma
• Asiri
• Asiriq
• Awank’ay
• Awaq
• Awasiyaku
• Awqa
• Awqasisa
• Ch’aska
• Ch’ayña
• Chami
• Chaska
• Chimpu
• Chinpu
• Chinpu’urma
• Chinpukilla
• Chinpukusi
• Chinpusumaq
• Chirapaq
• Chuki
• Chukillanthu
• Hamk’a
• Hawka
• Haylli
• Huch’uy
• Huch’uykilla
• Huch’uykoya
• Huch’uysisa
• Huchuy
• Ilin
• Illa
• Illari
• Illarisisa
• Illarit’ika
• Illariy
• Imasumaq
• Inkasisa
• Inkill
• Inkillay
• Izhi
• K’antu
• K’uychi
• Kantu
• Karwasisa
• Kayara
• Khallwa
• Khuyak
• Khuyana
• Khuyaq
• Killa
• Killari
• Killasisa
• Killasumaq
• Killay
• Kiwa
• Kolla
• Koya
• Koyakusi
• Koyasumaq
• Kuka
• Kukuri
• Kukuyu
• Kusi
• Kusi’inkillay
• Kusichinpu
• Kusimayu
• Kusiquyllur
• Kusirimay
• Kusiyaya
• Kuyay
• Kuyayllapaq
• Kuymi
• Llaksa
• Llasha
• Llashaq
• Lliw
• Lliwkilla
• Lliwsisa
• Mama’achiq
• Mamahamk’a
• Mamakuka
• Mamaq
• Mamaqhawa
• Mamaqura
• Mamaruntu
• Mamauqllu
• Maysumaq
• Mayua
• Mayuasiri
• Maywa
• Maywasiri
• Michiq
• Miski
• Nayaraq
• Nina
• Ninapakcha
• Ninapaqari
• Ninasisa
• Ninat’ika
• Nuna
• Nuna
• Ñust’awillka
• Ñusta
• P’anqa
• Pacha
• Pachakusi
• Pachamama
• Paqari
• Pariwana
• Parwa
• Pawqarqury
• Phakcha
• Phallcha
• Phaqcha
• Phaway
• Phichitanka
• Phuyu
• Phuyuqhawa
• Pillkusisa
• Pukyu
• Puquy
• Puquykilla
• Qhatuq
• Qhawaq
• Qhispi
• Qhispisisa
• Qikyusisa
• Qillqa
• Qollqi
• Qori
• Qucha
• Qullqi
• Qura
• Quraoqllo
• Quri
• Qurichullpi
• Quriquyllur
• Qurisisa
• Qurit’ika
• Quriuqllu
• Quriurma
• Quriwayra
• Quyllur
• Quyllurit’i
• Rawa
• Rawaoqllo
• Rawra
• Rimaq
• Sach’a
• Sach’asisa
• Sachat’ika
• Sami
• Saya
• Shulla
• Sipas
• Sisa
• Siyaya
• Sumailla
• Sumaizhi
• Sumaq
• Sumat’ika
• Suri
• Suyana
• Suyay
• T’ika
• Taki
• Taki’illariq
• Talla
• Tamaya
• Tamya
• Tamyasisa
• Tanitani
• Taruka
• Thani
• Tika
• Timta
• Tuta
• Tutayan
• Ukllo
• Umiña
• Uqllu
• Urma
• Urpi
• Urpikusi
• Urpillay
• Urpiyanay
• Urpiyuraq
• Wakchilla
• Waqar
• Warawa
• Wayanay
• Wayanaysi
• Waylla
• Wayna
• Wayra
• Wayta
• Waytacha
• Waytamayu
• Willka
• Yachay
• Yaku
• Yakuy
• Yana
• Yanakilla
• Yanakoya
• Yanapuma
• Yanaqoyllur
• Yanawayta
• Yanay
• Yuraq
• Yuri
• Yuria
• Yuriana